Lidmaatschap opzeggen

Lid zijn van TPV De Dassenburcht heeft heel wat leuke kanten, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is het kennisnemen van onze regels, bijvoorbeeld omtrent de beëindiging van het lidmaatschap. Daarbij is het belangrijk om te weten dat TPV De Dassenburcht twee soorten lidmaatschappen onderscheidt:

(1) Niet-doorlopend lidmaatschap

Een niet-doorlopend lidmaatschap eindigt automatisch na het verstrijken van de desbetreffende lidmaatschapsperiode en hoeft dus niet te worden opgezegd door het lid (of in het geval van een minderjarige diens wettelijke vertegenwoordiger).

Voorbeelden van niet-doorlopende lidmaatschappen zijn:

 • Competitielidmaatschap (geldt per competitieperiode waarvoor het wordt afgesloten)
 • Zomer Challenge-lidmaatschap (1 juli t/m 30 september)
 • Winterlidmaatschap Padel (2 oktober t/m 31 maart)

(2) Doorlopend lidmaatschap

Een doorlopend lidmaatschap eindigt NIET automatisch, wat betekent dat het moet worden opgezegd door het lid (of in het geval van een minderjarige diens wettelijke vertegenwoordiger).

Het reguliere lidmaatschap is een doorlopend lidmaatschap. Dit is het meest gebruikelijke lidmaatschap bij onze vereniging en wordt in eerste instantie wordt afgesloten voor één heel seizoen (waarbij het seizoen gelijk loopt aan het kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december) dan wel tot het einde van het seizoen als je in de loop van het seizoen lid wordt. Op 1 januari wordt het reguliere lidmaatschap jaarlijks automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verlengd. Wil je je lidmaatschap niet verlengen, dan dien je dus tijdig en correct op te zeggen. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

 

Belangrijk

Wil je je reguliere lidmaatschap beëindigen, let dan a.u.b. op het volgende:

 1. Zeg tijdig op (zie ‘Wanneer moet je opzeggen’ en ‘Kosten’ hieronder) 
 2. Verstrek de benodigde informatie (zie ‘Wat moet je doorgeven bij je opzegging’ hieronder)
 3. Zeg op de juiste manier op (zie ‘Hoe kun je je reguliere lidmaatschap opzeggen?’ hieronder)

 

Wanneer moet je opzeggen?

Volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement worden leden die hun reguliere lidmaatschap voor het volgende seizoen wensen te beëindigen, geacht dit uiterlijk op 30 november van het lopende seizoen schriftelijk of via e-mail door te geven aan de ledenadministratie. De opzegging wordt dan kosteloos verwerkt. Zeg je later op, dan zijn daar mogelijk kosten aan verbonden (zie ‘Kosten’ hieronder).

 

Kosten

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het beëindigen van een regulier lidmaatschap, al naargelang wanneer de opzegging wordt ontvangen door de ledenadministrateur. Het seizoen (oftewel verenigingsjaar) loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december.

 • Wil je je reguliere lidmaatschap opzeggen voor het volgende seizoen, doe dat dan a.u.b. vóór 30 november van het huidige seizoen. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Wil je je reguliere lidmaatschap opzeggen voor het huidige seizoen, dan kan dat alleen tussen 1 januari en 29 februari. Bij opzegging op of na 1 februari wordt een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht; dat bedrag is gelijk aan bondscontributie die de vereniging op dat moment al heeft afgedragen aan de KNLTB voor jouw lidmaatschap. Wegens de te late opzegging worden deze kosten doorberekend.
 • Wil je op of na 1 maart je reguliere lidmaatschap opzeggen voor het huidige seizoen, dan ben je het toepasselijke volledige contributiebedrag verschuldigd. Desgewenst kan na betaling van de contributie je opzegging wel al voor volgend seizoen worden ingepland door de ledenadministrateur.

 

Wat moet je doorgeven bij je opzegging?

In geval van opzegging van het reguliere lidmaatschap wordt het lid (dan wel degene die de opzegging namens het lid doorgeeft; bijvoorbeeld een ouder die de opzegging namens een juniorlid doorgeeft) verzocht om de volgende informatie te vermelden:

 1. De gewenste ingangsdatum van de beëindiging van het lidmaatschap
 2. De voornaam en achternaam van de persoon wiens lidmaatschap wordt beëindigd
 3. Het KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap wordt beëindigd
 4. De opzegreden (zie hieronder)

 

Opzegreden

Vermeld bij het beëindigen van het reguliere lidmaatschap a.u.b. ook de opzegreden, want de ledenadministrateur moet deze bij het verwerken van de opzegging doorgeven aan de KNLTB. Mogelijke opzegredenen zijn:

 • (langdurige) blessure(s) (zie coulance-regeling hieronder)
 • zwangerschap (zie coulance-regeling hieronder)
 • (langdurige) ziekte (zie coulance-regeling hieronder)
 • overlijden
 • geroyeerd
 • verhuizing
 • andere sport
 • andere club
 • school/studie
 • jaar buitenland/vakantie
 • niet leuk
 • financiële reden
 • ontevreden
 • werk
 • overig (a.u.b. specificeren).

 

Coulance-regeling

Als de reden voor beëindiging van het reguliere lidmaatschap een langdurige blessure, ziekte of zwangerschap is, kun je – in plaats van definitief op te zeggen – ook een beroep doen op de coulance-regeling. Deze regeling houdt in dat je wel lid blijft van de vereniging, maar tijdelijk wordt vrijgesteld van clubcontributie. Je betaalt in dat geval enkel de bondscontributie (€ 20,00). De vereniging is verplicht om dit bedrag af te dragen aan de KNLTB voor jouw lidmaatschap en berekent deze kosten daarom door.

Mocht je tijdens het lopende seizoen toch in staat zijn om weer te gaan spelen en gebruik te maken van je lidmaatschap, geef dit dan a.u.b. door aan de ledenadministratie. Je betaalt in dat geval mogelijk nog een (klein) bedrag voor het restant van het seizoen. Het volgende seizoen ben je weer ‘normaal’ lid en ontvang je weer automatisch een betaalverzoek voor het volledige contributiebedrag. 

Wil je gebruikmaken van de coulance-regeling, neem dan contact op met de ledenadministratie.

 

Hoe kun je je reguliere lidmaatschap opzeggen?

Opzeggingen ontvangen we bij voorkeur via e-mail: [email protected]

Per post opzeggen kan desgewenst ook:

TPV De Dassenburcht, T.a.v. Ledenadministratie, Jan Maenenstraat 33, 6363 AG Wijnandsrade

 

Let op:

 • Een mondelinge of telefonische opzegging is niet geldig!
 • Een opzegging verstuurd via WhatsApp, Facebook, Instagram en dergelijke is niet geldig!
 • Een opzegging doorgegeven aan een bestuurslid, trainer, jeugdcommissielid of enige andere persoon dan de ledenadministrateur is niet geldig!
 • De ledenadministrateur zal altijd een bevestiging sturen in geval van een correcte opzegging.
 • Een opzegging is pas van kracht wanneer deze door de ledenadministrateur is bevestigd.