Lidmaatschap opzeggen

Lid zijn van een vereniging brengt ook verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is het tijdig en correct beëindigen van het lidmaatschap (als je een doorlopend lidmaatschap hebt afgesloten).

Het reguliere lidmaatschap en het competitielidmaatschap zijn doorlopende lidmaatschappen. Deze lidmaatschappen eindigen dus niet automatisch, maar worden elk jaar stilzwijgend verlengd tot wederopzegging door het lid (of door diens wettelijke vertegenwoordiger in het geval van minderjarigen). Dat betekent dat de verantwoordelijkheid om het lidmaatschap tijdig en correct te beëindigen bij het lid (of diens wettelijke vertegenwoordiger) ligt.

Niet-doorlopende lidmaatschappen zoals het Zomer Challenge-lidmaatschap (juli t/m september) en het Winterlidmaatschap Padel (oktober t/m maart) eindigen automatisch na het verstrijken van de desbetreffende periode en vereisen geen actieve opzegging door het lid (of diens wettelijke vertegenwoordiger).

 

Wanneer en hoe moet je opzeggen?

Volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement worden leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar wensen te beëindigen, geacht dit uiterlijk op 30 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of via e-mail door te geven aan de ledenadministratie.

Let op:

 • Een mondelinge opzegging of een opzegging doorgegeven aan een bestuurslid, trainer of enige andere persoon dan de ledenadministrateur is dus niet geldig!
 • De ledenadministrateur zal altijd een bevestiging sturen in geval van een correcte opzegging.
 • Een opzegging is pas van kracht wanneer deze door de ledenadministrateur is bevestigd.

 

Wat moet je doorgeven?

In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid dan wel degene die de opzegging namens het lid doorgeeft (bijvoorbeeld een ouder die de opzegging namens een juniorlid doorgeeft) altijd de volgende informatie te vermelden:

 • De voornaam en achternaam van de persoon wiens lidmaatschap wordt beëindigd
 • De actuele adresgegevens van de persoon wiens lidmaatschap wordt beëindigd
 • De geboortedatum van de persoon wiens lidmaatschap wordt beëindigd
 • Het KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap wordt beëindigd
 • De opzegreden (zie hieronder)

 

Opzegreden

Geef bij het beëindigen van het lidmaatschap a.u.b. ook een opzegreden aan, want de ledenadministrateur moet deze bij het verwerken van de opzegging doorgeven aan de KNLTB. Mogelijke opzegredenen zijn: jaar buitenland/vakantie, overleden, geroyeerd, blessures, verhuizen, niet leuk, andere sport, andere club, zwangerschap, studie, uit voorzorg, financiële reden, ontevreden, werk, overig (a.u.b. specificeren).

Als de opzegreden een chronische blessure, ziekte of zwangerschap is, kun je eventueel ook een beroep doen op de coulance-regeling. Je blijft dan lid van de vereniging, maar wordt tijdelijk vrijgesteld van clubcontributie (je betaalt dan echter wel de bondscontributie). Neem voor meer informatie daarover contact op met de ledenadministratie.

 

Kosten

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het opzeggen van een doorlopend lidmaatschap, al naargelang het moment waarop de opzegging wordt ontvangen door de ledenadministrateur. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december.

 • Wil je een doorlopend lidmaatschap opzeggen voor het volgende verenigingsjaar, doe dat dan a.u.b. voor 30 november van het lopende verenigingsjaar. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Wil je een doorlopend lidmaatschap opzeggen voor het lopende verenigingsjaar, dan kan dat alleen tussen 1 januari en 29 februari. Bij opzegging in februari wordt een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht; dat bedrag is gelijk aan bondscontributie die de vereniging op dat moment al heeft afgedragen aan de KNLTB voor jouw lidmaatschap. Wegens de te late opzegging worden deze kosten doorberekend aan het lid.
 • Een doorlopend lidmaatschap opzeggen voor het lopende verenigingsjaar op of na 1 maart is helaas niet mogelijk. In dat geval ben je het toepasselijke volledige contributiebedrag verschuldigd. Indien gewenst kan na betaling van de contributie je opzegging wel al voor het volgende verenigingsjaar worden verwerkt en ingepland.

 

Contactgegevens ledenadministratie

Opzeggingen ontvangen we bij voorkeur via e-mail: [email protected]

Per post opzeggen kan natuurlijk ook:

TPV De Dassenburcht
T.a.v. Ledenadministratie
Jan Maenenstraat 33
6363 AG Wijnandsrade