Contributie 2023

Op de algemene ledenvergadering in maart 2022 hebben de aanwezige leden ingestemd met de  door het bestuur voorgestelde verhoging van de contributie voor het reguliere lidmaatschap voor seizoen 2023. Deze contributieverhoging wordt nodig geacht om twee redenen:

  1. De contributie is sinds het jaar van oprichting van de vereniging (2017) niet geïndexeerd.
  2. De vereniging krijgt te maken met aanzienlijk hogere kosten vanwege
    • de professionalisering van het baanonderhoud; en
    • de voorgenomen uitbreiding van het aantal padelbanen.

Op de ALV is de contributie voor de hoogste leeftijdscategorie (24 jaar en ouder) voor 2023 vastgesteld op € 140. De contributie voor de overige leeftijdscategorieën wordt naar rato aangepast, zoals hieronder weergegeven.

 

REGULIER LIDMAATSCHAP

Voor het reguliere lidmaatschap loopt het seizoen gelijk met het kalenderjaar, d.w.z. de periode van 1 januari t/m 31 december. Voor het bepalen van de leeftijdscategorie van een lid geldt 1 januari als peildatum. Tussen haakjes achter het bedrag staat de wijziging ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Junior t/m 12 jaar € 45 (+ € 5)
Junior 13 t/m 17 jaar € 70 (+ € 10)
Senior 18 t/m 23 jaar € 90 (+ € 10)
Senior 24 jaar en ouder € 140 (+ € 15)

Bovengenoemde lidmaatschapstarieven gelden voor bestaande leden. Nieuwe leden krijgen korting al naargelang hun leeftijdscategorie en moment van aanmelding (zie onderstaand).

 

Contributieregeling nieuwe leden (regulier lidmaatschap)*

Leeftijdscategorie
(peildatum 1 januari)
Contributie nieuw lid
aangemeld vóór 1 juli
Contributie nieuw lid
aangemeld op of na 1 juli
Junior t/m 12 jaar € 45 € 45
Junior 13 t/m 17 jaar € 60 € 50
Senior 18 t/m 23 jaar € 80 € 70
Senior 24 jaar en ouder € 110 € 80

*De in deze tabel vermelde contributietarieven gelden uitsluitend voor personen die een regulier lidmaatschap aanvragen en niet eerder of langer dan drie jaar geleden lid zijn geweest bij TPV De Dassenburcht.

 

Automatische verlenging

Het reguliere lidmaatschap is een doorlopend lidmaatschap dat jaarlijks op 1 januari automatisch en stilzwijgend (d.w.z. zonder voorafgaande kennisgeving) wordt verlengd. Overweeg je je reguliere lidmaatschap op te zeggen voor volgend seizoen? Doe dat dan a.u.b. tijdig om kosten te voorkomen! Hier lees je er alles over.

 

BIJZONDERE LIDMAATSCHAPPEN

Naast het reguliere lidmaatschap kent TPV De Dassenburcht de volgende bijzondere lidmaatschappen:

Erelidmaatschap € 0
KNLTB-lidmaatschap (bv. coulance-regeling) € 20
Steunend lidmaatschap (niet-spelend lid) € 30
Competitielidmaatschap junior (per competitie)* € 35
Competitielidmaatschap senior (per competitie)* € 60
Zomer Challenge-lidmaatschap junior (1 juli - 30 sept.) € 30
Zomer Challenge-lidmaatschap senior (1 juli - 30 sept.) € 50
Winterlidmaatschap Padel junior (2 okt. - 31 maart) € 50
Winterlidmaatschap Padel senior (2 okt. - 31 maart) € 75

*= beperkt lidmaatschap onder voorwaarden, zie de pagina Lidmaatschappen onder b).

N.B. Het reguliere lidmaatschap, competitielidmaatschap, Zomer Challenge-lidmaatschap en Winterlidmaatschap Padel zijn inclusief KNLTB-lidmaatschap. Voor deze lidmaatschappen draagt TPV De Dassenburcht een bijdrage af aan de bond, welke wordt doorberekend aan het lid.

 

Contributie-inning

Hoe de contributie-inning in zijn werk gaat, lees je hier.