Huishoudelijk reglement

Rechten en plichten van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het geldende baanreglement en/of aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.
Gepaste sport kleding/schoenen op de tennis- en padelbaan is verplicht.

Artikel 2
De leden zijn verplicht veranderingen van hun woonadres, telefoonnummer, e-mailadres aan de ledenadministratie door te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie te voldoen binnen de door het bestuur gestelde termijn(en).

Artikel 3
De leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar wensen te beëindigen dienen dit uiterlijk op 31 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of via e-mail door te geven aan de ledenadministratie. Een opzegging is pas van kracht wanneer deze door de ledenadministrateur is bevestigd aan het opzeggende lid.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, behalve bij bestuursvergaderingen en vergaderingen van de coördinatoren.

Artikel 5
Als een lid foto’s aanlevert met de bedoeling om deze te publiceren in een nieuwsbrief, op de website, op sociale media of via andere kanalen van de vereniging wordt ervan uitgegaan dat personen die herkenbaar in beeld zijn gebracht hier hun toestemming voor hebben gegeven.

Vergaderingen

Artikel 6
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 7
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een digitale uitnodiging ten minste zeven dagen vóór de vergaderdatum. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering zijn de leden van het dagelijks bestuur bevoegd. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek plaatsvindt, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 8
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of vijf stemgerechtigde leden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering van een schriftelijke verklaring bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 9
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, tevens ieder voorstel dat ten minste veertien dagen vóór de verzending van de uitnodiging door ten minste 5 stemgerechtigde leden is ingediend bij de secretaris.

Artikel 10
Alle op de agenda voorkomende punten worden in die algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens elk mondeling door een lid, tijdens de vergadering, gedaan voorstel behandeld, mits ondersteund door ten minste vier andere leden.

Commissies en/of coördinatoren

Artikel 11
Het bestuur bestaat naast de voorzitter, penningmeester en secretaris uit een bestuurslid activiteiten en een bestuurslid park en accommodatie benoemd door de algemene ledenvergadering. Bestuursleden blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming worden tevens bevoegdheden en verplichtingen geregeld.
Daarnaast kent de organisatie structuur ook coördinatoren en taak-coördinatoren die zorgdragen voor de opzet, planning, uitvoer en evaluatie van diverse activiteiten. 

Artikel 12
De algemene ledenvergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming worden tevens bevoegdheden en verplichtingen geregeld.

Artikel 13
De kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden en ieder lid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar om de continuïteit te bevorderen. Ieder jaar treedt een lid van de kascontrolecommissie af en wordt een nieuw lid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering.

Besluitvorming

Artikel 14
Besluitvorming vindt plaats conform artikel 19 van de statuten.

Bestuur

Artikel 15
De op statutaire wijze tot bestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te alle tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

Artikel 16
In de eerste vergadering van het bestuur, na de algemene vergadering, wordt een vice voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 17
Het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 8 onder sub C van de statuten wordt gesteld op € 20.000. 

Artikel 18
Schade aan de vereniging of aan een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 19
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 5 van de statuten bedoelde personen.
b. presentielijsten en verslagen van alle algemene ledenvergaderingen en actie- en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen.
c. de schulden van de vereniging.

Aanmelding

Artikel 20
a. Aanmelding -als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de statuten- geschiedt bij de ledenadministratie.
b. Op het aanmeldingsformulier dienen naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortedatum, e-mailadres, speelsterkte vorige tennisvereniging en eventueel lidmaatschapsnummer KNLTB vermeld te worden.
c. De contributie wordt geïnd per automatische incasso of iDeal.
d. In verband met alle verenigingsactiviteiten is de vereniging verplicht de adresgegevens openbaar te maken aan subsidieverstrekkers en aan de KNLTB binnen de wettelijke kaders.

Slotbepalingen

Artikel 21
Alle leden hebben kennis te nemen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement die alle te vinden zijn op de website.

Artikel 22
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV) op 11 april 2024, en waar van toepassing aangepast naar aanleiding van hieronder vermelde volgende ALV’s.