Huishoudelijk reglement

Aanpassingen 2020:

  • In het kader van de AVG is een nieuw artikel toegevoegd als artikel 5, waarna de nummering van alle overige artikelen is aangepast.
  • Artikel 12 betreffende de kascontrolecommissie is gewijzigd op advies van de leden van de kascontrolecommissie en zoals geaccordeerd door de algemene vergadering in februari 2020.

 

Rechten en plichten van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en aan het geldende baanreglement en/of aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.
Gepaste tennis kleding/schoenen op de tennisbaan is verplicht.

Artikel 2
De leden zijn verplicht veranderingen van hun woonadres, telefoonnummer, e-mailadres aan de ledenadministratie door te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie te voldoen binnen de door het bestuur gestelde termijn(en).

Artikel 3
De leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar wensen te beëindigen dienen dit uiterlijk op 30 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of via e-mail door te geven aan de ledenadministratie. Een opzegging is pas van kracht wanneer deze door de ledenadministrateur is bevestigd aan het opzeggende lid.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, behalve bij bestuurs- en commissievergaderingen.

Artikel 5

Als een lid foto’s aanlevert met de bedoeling om deze te publiceren in een nieuwsbrief, op de website, op sociale media of via andere kanalen van de vereniging wordt ervan uitgegaan dat personen die herkenbaar in beeld zijn gebracht hier hun toestemming voor hebben gegeven.

Vergaderingen

Artikel 6
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 7
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een digitale uitnodiging ten minste zeven dagen vóór de vergaderdatum. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek plaatsvindt, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 8
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of tien senior leden, ereleden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering van een schriftelijke verklaring bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 9
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, tevens ieder voorstel dat ten minste veertien dagen vóór de verzending van de uitnodiging door ten minste 5% van de stemgerechtigde leden is ingediend bij de secretaris.

Artikel 10
Alle op de agenda voorkomende punten worden in die algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens elk mondeling door een lid, tijdens de vergadering, gedaan voorstel behandeld, mits ondersteund door ten minste vier andere leden.

Commissies

Artikel 11
De algemene ledenvergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Elke commissie blijft te allen tijde verantwoordelijkheid tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming worden tevens bevoegdheden en verplichtingen geregeld. Het bestuur kan te alle tijde een commissie, met uitzondering van de kascontrolecommissie, ontbinden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden vervangen.

Artikel 12
De kascontrolecommissie wordt benoemd voor een periode van 3 jaar om de continuïteit te bevorderen. Ieder jaar treedt een lid van de kascontrolecommissie af en wordt een nieuw lid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering.

Besluitvorming

Artikel 13
Besluitvorming vindt plaats conform artikel 16 van de statuten.

Bestuur

Artikel 14
De op statutaire wijze tot bestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te alle tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
Ieder jaar (op 1 mei 2019 voor het eerst) treden twee bestuursleden af volgens een op te stellen rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. De verkiezing van de bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerst volgende algemene leden vergadering.

Artikel 15
In de eerste vergadering van het bestuur, na de algemene vergadering, wordt een vice voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 16
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub C van de statuten wordt gesteld op € 10.000.

Artikel 17
Schade aan de vereniging of aan een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 18
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen.
b. presentielijsten en verslagen van alle algemene ledenvergaderingen en actie- en besluitlijsten van de bestuursvergaderingen.
c. de bezittingen en schulden van de vereniging

Aanmeldingsformulier

Artikel 19
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dienen naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortedatum, e-mailadres, speelsterkte vorige tennisvereniging en eventueel lidmaatschapsnummer KNLTB vermeld te worden.
De contributie wordt geïnd per automatische incasso of iDeal.
In verband met alle verenigingsactiviteiten is de vereniging verplicht de adresgegevens openbaar te maken aan subsidieverstrekkers en aan de KNLTB binnen de wettelijke kaders.

Slotbepalingen

Artikel 20
Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement op de website.

Artikel 21
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV) op 20 maart 2018 en waar van toepassing aangepast naar aanleiding van volgende ALV’s